เต่าจักร/Spiny Terrapin (Heosemys spinosa )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็ก กระดองหลังค่อนข้างแบน เกล็ดกระดองหลังนูนเป็นสันอยู่กลางหลัง เกล็ดที่ขอบกระดองเป็นหนามแหลมรอบตัว คล้ายจักรและจะหาย เมื่อโตเต็มวัยจะมีกระดองหลังโดยวัดจากเกล็ดเหนือต้นคอ พาดตามแนวกลางของความยาวกระดองหลังมาจรดที่ปลายเกล็ดเหนือโคนหางยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย :

เต่าจักรถูกจัดอยู่ในกลุ่มเต่าน้ำจืดในประเทศไทยพบเต่าจักร เฉพาะในจังหวัดภาคใต้ นอกนั้นพบในมาเลเซีย สุมาตราและบอร์เนียว

อาหาร :

อาหารของเต่าจักรได้แก่ พืช ผลไม้ ลูกไม้และซากสัตว์

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

เต่าจักรมีการขยายเผ่าพันทางธรรมชาติน้อยมาก

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560