กบลูกศรพิษลายพาดดํา/Splash–back Poison Frog (Ranitomeya variabilis)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560