ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสารในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึงเวลา  16.00 น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ 4 ได้ระบุ ระยะเวลาในการกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จข้อ 4.3 ไม่ถูกต้อง  สวนสัตว์สงขลา ขอเปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร (ดังแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน click