สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

      ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามรายการ ดังนี้

      รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  ๑ คัน

       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา ในวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕:๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.zoothailand.org ,www.songkhla.zoothailand.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click