สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๘๐๖,๖๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ click
ปร 6 click
ปร 5 ก click
ปร 5 ข click
ปร 4 แผ่นที่ 1-37 click