สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๓,๗๒๔,๙๖๒.๓๓ บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ click
ปร 6 click
ปร 5 click
ปร 4 click