สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๗,๙๘๑,๐๐๒.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
บันทึกคณะกรรมการ click
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ click
สรุปประมาณการใช้อาหารสัตว์ click
ราคากลางอาหารสัตวฺ์ประเภทที่ 1 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 2 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 3 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 4 click
ราคากลางอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click