สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๖๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
บันทึกกรรมการ click
ราคากลางประเภทที่ 5 หญ้าสด click
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ click