สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click