สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า สวนสัตว์สงขลา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน ราคากลางของงานก่อร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click