สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ ประเภท ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๙,๕๖๘,๙๕๙.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click