สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กีบ (กวาง,ละมั่ง,วัวแดง,นิลกาย,กระทิง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กีบ (กวาง,ละมั่ง,วัวแดง,นิลกาย,กระทิง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click