สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click