สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างออกแบบงานปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ณ สวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก วงเงินก่อสร้าง ๓๐,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินค่าออกแบบ ๑,๙๘๘,๓๕๐.๐๐ บาท ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click