สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำดิบบริเวณส่วนจัดแสดงเสือภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างออกแบบงานติดตั้งระบบกรองน้ำดิบบริเวณส่วนจัดแสดงเสือภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click