สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) การจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์สงขลา ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่
สถานที่ติดต่อ  สวนสัตว์สงขลา ที่อยู่ ๑๘๙  หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์   ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
โทรสาร   ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
เว็บไซด์    www.zoothailand.org, www.songkhla.zoothailand.org
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย โดยระบุชื่อที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) click
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ click