สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สวนสัตว์สงขลา ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ แห่ง ทั้งสิ้น ๑๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
                        ผู้สนใจสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ได้ที่
                        สถานที่ติดต่อ  สวนสัตว์สงขลา ที่อยู่ ๑๘๙  หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐
                        โทรศัพท์             ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
                        โทรสาร              ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐
                        เว็บไซด์                www.zoothailand.org, www.songkhla.zoothailand.org
                        สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย โดยระบุชื่อที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click
ร่างเอกสารประกวดราคา click