สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตวสงขลา มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อซื้ออาหารสัตวภายในสวนสัตวสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๑,๐๐๒.๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองบาทถวน) ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
คุณลักษณะอาหารสัตว์ (TOR) click
ราคากลางอาหารสัตว์ click