ประกาศร่าง TOR จัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม ภายในสวนสัตว์สงขลา

ประกาศข้อกำหนดและเงือนไข (TOR)จัดหาผูประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศร่าง TOR จัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา click
ประกาศร่าง TOR จัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา click
ประกาศร่าง TOR จัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา click
ประกาศร่าง TOR จัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่ม "นกเงือก"ภายในสวนสัตว์สงขลา click