สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ กล้วยน้ำว้า                               จำนวน ๒ รายการ
๒. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด                               จำนวน ๒๒ รายการ
๓. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์                       จำนวน ๘ รายการ       
๔. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง,วัตถุดิบอาหารสัตว์               จำนวน ๒๗ รายการ
                            และอาหารสำเร็จรูป
๕. อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ หญ้าสด                                    จำนวน ๒ รายการ 
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๖๘,๘๙๙.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ขอบเขตของงาน TOR click
เอกสารประกวดราคา click