สวนสัตว์สงขลา ประกาศรา่งขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กีบ (กวาง,ละมั่ง,วัวแดง,นิลกาย,กระทิง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์กีบ (กวาง,ละมั่ง,วัวแดง,นิลกาย,กระทิง) ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ร่างประกาศเชิญชวน click