สวนสัตว์สงขลา ประกาศรา่งขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศเชิญชวน click
ร่างเอกสารประกวดราคา click
ร่างขอบเขตของงาน click