สวนสัตว์สงขลา ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๙,๕๖๘,๘๙๙.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ 
      ๑. ประเภทที่ ๑ กล้วยน้ำว้า  จำนวน  ๒ รายการ
       ๒. ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด  จำนวน  ๒๒ รายการ
       ๓. ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  จำนวน  ๘ รายการ
       ๔. ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป  จำนวน  ๒๗ รายการ
       ๕. ประเภทที่ ๕ หญ้าสด  จำนวน  ๒ รายการ
       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.songkhla.zoothailand.org, www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
ราคากลาง click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ กล้วยน้ำว้า click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง, วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป click
คุณลักษณะอาหารสัตว์ประเภทที่ ๕ หญ้าสด click