สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท  (หกแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
   ผู้ยื่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น.
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.songkhla.zoothailand.org, www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘-๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
ราคากลาง click
ขอบเขตของงาน TOR click