สวนสัตว์สงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณน้ำตกสวนตูล ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
         ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand. org,www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ  (เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๗๔๒๑๕๗๓)
          


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
ราคากลาง click