ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา

    ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวัีนหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-598840 ในวันและเวลาราชการ
    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
    กำหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมนกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลใบเสนอผลตอบแทน ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประมูลราคา เลขที่ 2/2562 click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) click