สวนสัตว์สงขลา ประกาศชนะผู้เสนอราคา งานจัดซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ ประเภท ประเภทที่ ๔ อาหารแห้งฯ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ ประเภท ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง, วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓๑๖,๖๐๙.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)