สวนสัตว์สงขลา ประกาศชนะผู้เสนอราคา งานจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  ๑ รายการ งบประมาณ ๒๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)