สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการจัดจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะ click