ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาประเภทที่ ๑ กล้วยน้ำว้า, ประเภทที่ ๒ ผักสดและผลไม้สด และประเภทที่ ๓ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๖๘๔,๕๔๒.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ,ประเภทที่ ๔ อาหารแห้ง วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๑๓๖,๐๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน)  ประเภทที่ ๕ หญ้าสด ระยะเวลา ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ๒๗๗,๑๔๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะอาหารสัตว์ ประเภทที่ 1-3 click
ประกาศผู้ชนะอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4 click
ประกาศผู้ชนะอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 click