วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล

พันธกิจ : ชะลอวิกฤติการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยการจัดและสนับสนุนการดำรงพันธุ์สัตว์ป่าและการนำคืนสู่ธรรมชาติ ยกระดับการบริหารจัดการดูแลสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านสุขภาวะกายภาพ และการบริหารจัดการ จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อการนันทนาการและสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมรณรงค์ฟื้นฟูอนุรักษ์ชีวิตสัตว์ป่า เป็นตัวแทนของประเทศในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย