Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดสวนสัตว์สงขลาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในด้านทัศนคติเรื่องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปปัจจุบันสวนสัตว์สงขลามี โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกำหนดนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ด้วยโอกาสในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นประเภท 1 วัน ไป – กลับ และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ซึ่งสวนสัตว์สงขลาจัดวิทยากรทำกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ และอาหารในระหว่างร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ก็สามารถส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา โรงเรียนของท่าน ก็จะได้รับส่วนลดค่าผ่านประตู และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางสวนสัตว์สงขลาได้เช่นกัน

t20161219105904_4360.png
t20161219105908_4361.png
t20161219105914_4362.png
t20161219105916_4363.png
t20161219105918_4364.png
t20161219105921_4365.png
t20161219105924_4366.png
t20161219105929_4367.png

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์