Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด


  • มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

  • เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะขั้นสูงในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เป็นพล วัตร

  • มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า มีนโยบายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้สวนสัตว์มีการ บริหารจัดการองค์กรสีเขียวตามมาตรฐานสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  • มีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในการบริการที่ดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ

  • มุ่งการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและสร้างนวัตกรรม (Innovation)

  • พัฒนาระบบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO Friendly) ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมการเป็นสวนสัตว์สีเขียวและสนับสนุนการ ขยายฐานรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์