Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร


วันที่ 28 มิ.ย. 2560

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน ๑ งาน
ราคากลางของงานปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๘,๓๓๗.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์