Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศราคากลาง

สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำดิบบริเวณส่วนจัดแสดงเสือภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่ 24 ก.ค. 2562

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างออกแบบงานติดตั้งระบบกรองน้ำดิบบริเวณส่วนจัดแสดงเสือภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบ

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์