Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบกรองน้ำดิบบริเวณส่วนจัดแสดงเสือ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
         ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกำาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand. org,www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ  (เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๒๒๓๐๖๖)
          

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์