หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/07/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการจัดการเอกสาร งานธุรการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
2. ผ่านการทดสอบภาาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยมีเกณฑ์คะแนนตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
CUTEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน
โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่รับสมัคร
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด