หัวข้อประกาศ

วันที่ : 24/07/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีและงบประมาณ (3-6)
-  สังกัด : คชอาณาจักร
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ลูกจ้าง สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน เท่านั้น  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๐๙ ๓๙๕๙ งานบริหารงานบุคคล (นายพุฒิพงษ์ ยุบลพริ้ง) โดยผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานในการสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน ดังนี้

                             (๑) สำเนาวุฒิการศึกษาและใบสุทธิ จำนวน ๑ ชุด

                             (๒) สำเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

                             (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

                             (๔) ถ้าเพศชายต้องมีหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร

                             (๕) ใบรับรองแพทย์ ต้องตรวจสารเสพติดภายในร่างกายด้วย ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน

                             (๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว  (ไฟล์แนบสมัครออนไลน์ ไม่เกิน ๕ Mb)

                             (๗) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านงาน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

                             สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อและรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”

เอกสาร : ดาวน์โหลด