หัวข้อประกาศ

วันที่ : 29/08/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- เคยได้รับการคัดเลือกเป็น “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดองค์การสวนสัตว์
- วุฒิการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ/มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีความรู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด