หัวข้อประกาศ

วันที่ : 01/08/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 2 ตำแหน่ง
-  ตำแหน่ง : นิติกร (3-6)
-  สังกัด : สำนักกฎหมาย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

2. มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีประสบการณ์ในการยกร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่างๆ

2. มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านการสอบสวน การจัดเตรียมข้อมูลทำคดี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด