ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

12/12/2019 0031/2562
เปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 25 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ตำแหน่งลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำฯ ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯ
3ตำแหน่ง
09/12/2019 0016/2562
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : 23 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้าง
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาชีววิทยาอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
02/12/2019 0018/2562
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการส่วนจัดแสดงหิมะเทียม สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 17 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์เชียงใหม่)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : -
คุณวุฒิ : ระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 375 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
19/11/2019 0027/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1231 - พนักงานบำรุงสัตว์ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ : 2
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปวส.อัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่สมัคร
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเลี้ยงช้าง และควบคุมบังคับช้างเพื่อจัดแสดงและให้บริการ
***ใบรับรองแพทย์ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น***
-  ตำแหน่ง : 1240 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ : 1
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่ามัธยมปลายอัตตราเงินเดือน : 9,310
ประสบการณ์ :
เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่สมัคร
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเลี้ยงช้าง และควบคุมบังคับช้างเพื่อจัดแสดงและให้บริการ
***ใบรับรองแพทย์ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น***
2ตำแหน่ง
16/11/2019 0017/2562
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
-  ตำแหน่ง : 17 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์เชียงใหม่)สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนันทนาการ หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1ตำแหน่ง