สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ 'องค์การสวนสัตว์'

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ 'องค์การสวนสัตว์' ที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560