สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘เทคนิคและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) และจัดทำคู่มือตัวชี้วัดรายบุคคล Individual KPIs skills’

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กำลังเปิดงานและร่วมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ ‘เทคนิคและวิธีการกำหนดตัวช ี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) และจัดทำคู่มือตัวชี้วัดราย บุคคล Individual KPIs skills’ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสวน สัตว์สงขลา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องของสวนสัตว์สงขลา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนางา นของ #สวนสัตว์สงขลา และ #องค์การสวนสัตว์ฯ ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานให้มีศัก ยภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับเกรียติจากนางปานจิต จินดากุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพย ากรบุคคล กรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ให้ความรู้และแนวทาง ต่างๆ ในการกำหนดและจัดทำคู่มือตั วชี้วัดรายบุคคล