ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐สวน

สัตว์สงขลา จึงขอยกเลิกการสอบราคางานดังกล่าว (ดังแนบ)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร click