สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน
ราคากลางของงานปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๑,๖๐๑.๖๖ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทหกสิบหกสตางค์)        


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง click