สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน ๑ งาน
ราคากลางของงานปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๘,๓๓๗.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง click