ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน

        ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน
        สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ งาน   
        ราคากลางของงานปรับปรุงสวนน้ำเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๑,๖๐๑.๖๖ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งบาทหกสิบหกสตางค์) ราคากลางของสวนสัตว์สงขลาดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของสวนสัตว์สงขลามาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา
        กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ที่ www.zoothailand.org  เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhla.zoothailand.org โดยตรงหรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา click
เอกสารสอบราคา click
ราคากลาง click