ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน ๑ งาน

             สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร จำนวน ๑ งาน
             ราคากลางของงานปรับปรุงซุ้มจำหน่ายบัตร ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๘,๓๓๗.๖๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) ราคากลางของสวนสัตว์สงขลาดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของสวนสัตว์สงขลามาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
              กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ในวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์องค์การสวนสัตว์ที่ www.zoothailand.org  เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhla.zoothailand.org โดยตรงหรือเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา click
เอกสารสอบราคา click
ราคากลาง click