ยกเลิกประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา

     ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่องจัดหาผู้ประกอบการเช้าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท ''อาหารและเครื่องดื่ม" ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ปี
     ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการพิจารณาผลตอบแทนจากคณะกรรมการ เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดตามขอบเขตงาน
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา click