สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ ๑,๙๘๘,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน click